วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง

ปวส.

   
เอกสาร pdf. แบบฝึกหัด doc. สื่อ ppt.
สอนลำดับที่1    
บทที่ 1    
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคฯ(ไม่ใช้) รวมแบบฝึกหัดท้ายบท1 ใหม่ เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 1
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา    
บทที่ 1 แบบฝึกทักษะบทที่ 1 เฉลย-แบบฝึกทักษะบทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคฯ (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 1  
อ.สมปอง สรวมศิริ ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 1  
  ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
    เป็นภาษาอังกฤษ  
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับที่ 2    
บทที่ 2    
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์(ไม่ใช้) แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2 ใหม่ เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 2
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา  
บทที่ 2 แบบฝึกทักษะบทที่ 2 เฉลย-แบบฝึกทักษะบทที่ 2
เซลล์และเนื้อเยื่อ (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 2  
อ.สมปอง สรวมศิริ ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 2  
  ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
 
เป็นภาษาอังกฤษ
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับทที่ 3    
บทที่ 3    
ระบบต่อมไร้ท่อ(ไม่ใช้) แบบฝึกหัดบทที่ 3 ใหม่ เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 3
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา    
ทที่ 3 แบบฝึกทักษะบทที่ 3 เฉลย-แบบฝึกทักษะบทที่ 3(E)
ระบบต่อมไร้ท่อ (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 3 เฉลย-แบบฝึกทักษะบทที่ 3(Th)
อ.สมปอง สรวมศิริ ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 3  
ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
 
เป็นภาษาอังกฤษ
 
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับทที่ 4    
บทที่ 4    
ระบบสืบพันธุ์(ไม่ใช้) แบบฝึกหัดบทที่ 4 ใหม่ เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา   เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4-1
บทที่ 4   เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4-2
ระบบสืบพันธุ์ แบบฝึกทักษะบทที่ 4-1 เฉลยภาพระบบสืบพันธุ์ (ภาพภาษาไทย)
อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 4-2 เฉลยภาพระบบสืบพันธุ์ (ภาพภาษาอังกฤษ)
 
(คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 4
 
  ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 4  
  ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
  เป็นภาษาอังกฤษ  
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับทที่ 5    
บทที่ 5    
ระบบทางเดินอาหาร(ไม่ใช้) แบบฝึกหัดบทที่ 5 ใหม่ เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 5
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา    
บทที่ 5 แบบฝึกทักษะบทที่ 5-1 เฉลย
ระบบทางเดินอาหาร แบบฝึกทักษะบทที่ 5-2 เฉลย
อ.สมปอง สรวมศิริ (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 5  
 
ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 5
 
    ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
  เป็นภาษาอังกฤษ
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับที่ 6    
บทที่ 6    
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ(ไม่ใช้) แบบฝึกหัดบทที่ 6 อ.สมยงค์/สีกุน(เก็บ) เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 6
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา แบบฝึกหัด 6 อ.สมปอง  
บทที่ 6 แบบฝึกทักษะบทที่ 6  
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 6  
อ.สมปอง สรวมศิริ ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 6  
  ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
 
เป็นภาษาอังกฤษ
 
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับที่ 7    
บทที่ 7    
ระบบโครงร่าง (ไม่ใช้) แบบฝึกหัดบทที่ 7 อ.สมยงค์/สีกุน(เก็บ) เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 7
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา แบบฝึกหัด 7 อ.สมปอง  
บทที่ 7 แบบฝึกทักษะบทที่ 7-1  
ระบบโครงร่าง แบบฝึกทักษะบทที่ 7-2  
อ.สมปอง สรวมศิริ (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 7  
  ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 7  
 
ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ
 
  เป็นภาษาอังกฤษ  
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
   
     
     
 

ที่มา : อ.สมปอง สรวมศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://coursewares.mju.ac.th/DP320/

ที่มา : อ.สมยงค์ จันทร์งาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
http://www.ccat.ac.th/e_learn/login/index.php

ปรับปรุง/เผยแพร่เพื่อการศึกษาโดย อ.สีกุน นุชชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
09-9540-1393 e-mail : seekunnootcha@yahoo.com